Will this PNR 2608791877 get confirm?

Will this PNR 2608791877 get confirm?
0.0 0.0 0.0 0.0 0

(Ashish Vishwakarma) #1

[My query is about PNR 2608791877 for train 12533 PUSHPAK EXP]


(Yadwinder Singh Hanspal) #2

Nahi bilkul nahi hoga 100 percent nahi confirm hogi sorry