I booked a ticket ...but mistakenly I fill the wrong age in ticket so what I do

I booked a ticket ...but mistakenly I fill the wrong age in ticket so what I do
0.0 0.0 0.0 0.0 0

(kapil baghel) #1

I fill a age 31 but actually age is 37


(Shayak Bhattacharjee) #2

Kuch nahi hoga - I-card mein PAN dikhaiye jisme age likha nahi rehta. Agar TTE koi dusre I-card maangta ho aur age discrepancy dekhta ho toh bas bol dijiyega sorry typo. Kuch berth strategy ke liye mere parents kabhi aise travel kiye hain, age reduce by 20 years lower. Kabhi pakde nahi gaye, ek baar TTE ne puucha tha tab kuch bol diye ki chehra aise hi hai etc